за кооперација / about

КООПЕРАЦИЈА е иницијатива чија цел е активно делување вон инертните институционални рамки а која предлага еден поинаков начин на создавање и доживување на современата уметност на територијата на Република Македонија. КООПЕРАЦИЈА се залага за поместување и редефинирање на границите помеѓу јавниот и личниот простор и отворање на прашањето за активната улога на уметноста во контекст на централизираната културна политика и општествените дискурси. КООПЕРАЦИЈА се стреми да ја поттикне  интеракцијата во релацијата уметник – публика.

Основната стратегија на КООПЕРАЦИЈА е окупирање на привремено слободни простори распрскани по урбаниот пејсаж и јавно изложување преку стратегија на блицкриг настапи. Замислена е како поттикнување на активен конструктивен дијалог во име на преиспитување на критичките позиции преку уметноста и создавање на поволна клима за продлабочување на можностите за слободна размена на идеи, искуства и слобода на изразувањето.

*КООПЕРАЦИЈА е само-финансирана група на автори отворени за соработка со други домашни и странски уметници. 
 
 

KOOPERACIJA is an initiative whose purpose is artistic activity outside the inert institutional frameworks, thus suggesting an exceptional approach to the creation and experience of contemporary art. KOOPERACIJA stands for shifting and redefining the borders between public and personal space. Its objective is to unlock questions concerning the dynamic role of art in the context of centralized cultural politics and social discourse. KOOPERACIJA strives to encourage the interaction between the artist and audience.

KOOPERACIJA’s basic strategy is the occupation of temporarily free space dispersed throughout the urban landscape and exhibiting via a chain of blitzkrieg events. The desired effect is a constructive dialogue regarding the re-questioning of the critical positions in art and producing a favorable environment for a free exchange of ideas, experience and freedom of expression.

KOOPERACIJA is a non-profit, self financed group of artists who are open to collaborations with domestic and international artists and collectives.
Kooperacija is an initiative. Kooperacija is an open platform. Kooperacija is temporary collaboration. Kooperacija is a call for dialogue. Kooperacija is an attempt for the reanimation of the city. Kooperacija is specific action based on the principles of good old-fashioned interaction with thy neighbor. Kooperacija is a tale told in sequence. Kooperacija is a walk through Skopje’s alleys. Kooperacija is a call for participation. Kooperacija is hanging around. Kooperacija is solitude. Kooperacija is an event. Kooperacija is the erasing the borders. Kooperacija is resetting. Kooperacija is exchange of experience. Kooperacija is a declaration of the free citizen. Kooperacija stands for freedom of expression.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: